skip to Main Content

Thorupgården

Bygherre: ByK, Byggeri København, Økonomiforvaltningen
Byggeperiode: Januar 2017 – august 2021
Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter A/S
Ingeniør: EKJ Rådgivende ingeniører A/S
Entrepriseform: Totalentreprise i strategisk partnerskab
Omfang: 12.000 m² og 3.000 m² kælder i to etager

Helhedsorienteret renovering af botilbud på Nørrebro

Tillidsbaseret og løsningsorienteret DSP PLUS samarbejde med Byggeri København i forbindelse med helhedsorienteret renovering og modernisering af socialpsykiatrisk botilbud med 112 boliger, fællesområder, kantine, produktions-køkken, kælder i to etager med parkeringsareal, teknik- og depotrum m.m. Ejendommen huser også administrative funktioner for Socialtilsynet og Socialforvaltningen (SOF) ved Borgercenter Voksne samt aktivitets- og samværstilbud for både beboerne og borgere udefra.

Forbedrede leve- og arbejdsvilkår
Thorupgården er underlagt Serviceloven (SEL) og indeholder hovedsageligt §108 boliger (længerevarende ophold) og et mindre antal §107 boliger (midlertidigt ophold). Projektets mål er at skabe forbedrede og tidssvarende rammer for stedets beboere og personale for derigennem at forbedre livsvilkårene for nogle af kommunens mest sårbare borgere samtidig med, at vedligeholdelsesefterslæbet på ejendommen nedbringes.

Tryghedsskabende og helhedsorienteret tilgang til renovering
Det betyder gedigne løsninger, når der tages udgangspunkt i en samlet forståelse for de arkitektoniske og funktionelle behov. Der har bl.a. været fokus på wayfinding, robusthed og øget identitets- og tryghedsskabelse via de arkitektoniske tiltag i forbindelse med renovering af etagernes gangarealer og fællesområder.
Gangarealer, fællesarealer og fælleskøkkener på de enkelte etager, som var mørke og ensformige, er farvesat, og der opsættes glasvægge mellem gangareal og fællesrum, hvilket giver en mere varieret, tryggere og lysere oplevelse, samtidigt med at beboernes mulighed for at orientere sig og blive inddraget i fælles aktiviteter øges.

Fælleskøkkenerne er indrettet ud fra samtalekøkkenets princip, og medvirker således til at skabe en samhørighed i hver-dagen, hvor beboere kan have uformelle samtaler, mens der laves mad. Fælleskøkkenerne er dertil indrettet efter retnings-linjer iht. fødevaresikkerhed.
Boligernes toiletter og køkkener renoveres, hvor det er muligt eller nødvendigt, der udlægges nye trægulve, og renoveringen gennemføres, så der gives mulighed for, at den enkelte beboer gennem indretningen kan sætte sit eget præg på boligen, og følelsen af hjemlighed understøttes.

Genhusning
Delvis genhusning inden for Thorupgårdens fysiske rammer var planlagt i projektets start, men viste sig ikke at være den optimale løsning i forhold til tidsplanen og den samlede pro-jektøkonomi. Der ville desuden kunne forekomme væsentlige støjgener fra bygningsarbejderne, som beboerne ville have svært ved at håndtere. Beboere og personale er derfor gen-huset i hele udførelsesfasen i et tidligere, fraflyttet og lettere ombygget plejehjem, hvor der også er opstillet pavilloner til de bedst fungerende beboere.

Tilgængelighed forbedres
Adgangsforholdene på Thorupgården suppleres med trappe-lift til brug for håndtering af affaldscontainere fra kælder til terræn, samt med lift til varetransport til og fra produktions-køkkenet. Senest er der tilkøbt en elevator, placeret uden på bygningen, til brug for beboerne på 4. sal.

Bæredygtighed
Den helhedsorienterede renovering gennemføres ud fra rentabilitetsprincipper og fokus på at reducere energiforbruget. Gennem renovering af klimaskærmen og bygningens overflader, nyindretning, opgradering af installationer m.v. opretholdes bygningens funktion som botilbud, og bygningens levetid forlænges betragteligt. Hermed understøttes et af de mest effektive bæredygtighedsgreb – muligheden for at bevare eksisterende byggeri frem for at rive ned og bygge nyt.
Bygningens samlede energiforbrug nedbringes ved isolering af tagetagen og optimering af installationer med hensyn til energiforbrug og samtidig forbedring af indeklimaet. Der etableres nye ventilationsanlæg med varmegenvinding, nyt varmeanlæg samt styring via CTS, og der etableres nye LED belysnings-anlæg i fælles områder ligesom, der gennemføres miljø- og skimmelsanering.

Samarbejde og fleksibilitet
Der er, i projektets programmeringsfase, afholdt møder med personale og beboere, og deres ønsker og erfaringer er i videst muligt omfang indarbejdet. I samarbejdet indgår også Socialtilsynet og Socialforvaltningen (SOF) ved Borgercenter Voksne, som har administrationslokaler i bygningen.

I forbindelse med de påbegyndte og planlagte sanerings- og nedrivningsarbejder blev der afdækket et større omfang af skimmelsvamp og utilstrækkelig brandsikring i bygningen, end det fremgik af opdraget fra en tidligere rådgiver. Ekstra arbejderne i forbindelse med svamp og brandsikring blev indarbejdet som tillægsydelser, og vi har med en fleksibel tilgang og ved at bruge erfaringer, løsninger og tillid på tværs i samarbejdet, formået at indarbejde disse, uden at starte forfra.
Således kan Thorupgården, efter denne betragtelige opgaveudvidelse afleveres med minimal forsinkelse i forhold til den oprindelige tidsplan. Såvel bygningens levetid som indeklima og sikkerhed opgraderes i forbindelse med disse arbejder. Hertil kommer SOF’s ønske om ændringer og tilkøb i forbindelse med administrationsområderne i stueetagen, hvor grænseflader til det overordnede projekt også håndteres som en del af det fleksible samarbejde.