skip to Main Content

Arbejdsmiljø

Miljø

Et godt arbejdsmiljø med stor medindflydelse skaber de nødvendige trygge rammer for en sikker og sund arbejdsplads, og for at vores medarbejdere kan udvikle sig menneskeligt og fagligt, så vi kan levere høj kvalitet til vores kunder.

Som nyansat i Jakon deltager man i et internt kursus, hvor man bliver introduceret til Jakon generelt samt vores vision og værdier. Det bliver her desuden pointeret at arbejdsmiljø, miljø og kvalitet for Jakon er områder, hvor alle medarbejdere forventes at kende og efterleve foreskrevne love og regler.

Alle nye medarbejdere får udleveret sikkerhedssko, samt en sikkerhedstaske med sikkerhedshjelm og andre personlige værnemidler.

Udover at overholde arbejdsmiljøloven ser vi det som en del af vores arbejde at forbedre arbejdsmiljøet. Det sker bl.a. gennem uddannelse af medarbejderne samt udvikling af bedre arbejdsprocesser og tekniske hjælpemidler, fx udviklingen af Mountit systemet.

Arbejdsmiljøledelse er derfor integreret som en naturlig del af hele virksomheden. Vi arbejder ud fra erkendelsen af, at løbende forbedringer kun kan gennemføres med succes, hvis de tænkes ind i alle virksomhedens processer. Forandringer skal forankres hos den enkelte medarbejder på alle niveauer.

Som værktøj i dette arbejde benytter vi os af vores arbejdsmiljøledelsessystem.

Vi tilskynder endvidere den enkelte medarbejder til at tage et fagligt ansvar for det udførte arbejde og til at udvise respekt over for kunder, rådgivere og egne kolleger. For os hænger menneskelige og faglige værdier tæt sammen. Vi ønsker at blive set som en ordentlig og redelig virksomhed, også når det gælder arbejdsmiljø.

Igennem uddannelse ønsker vi at sikre, at samtlige medarbejdere kan levere en ansvarlig indsats, og er bevidste om den påvirkning, vi som byggevirksomhed har på det omgivende miljø via vores affaldshåndtering.

I samarbejde med vores faste, miljøcertificerede samarbejdspartner til afhentning af affald, har Jakon udviklet egne procedurer for oprydning og håndtering af affald på byggepladsen, som har vist sig at være meget effektive.

På vores moderne og miljøvenlige snedkerværksted anvendes så vidt muligt kun certificeret træ og plademateriale, og produktionen er indstillet på minimering af spild.

I årenes løb har vi været involveret i en lang række projekter med fokus på bæredygtigt byggeri. Vi har tradition for at være en aktiv medspiller for de projekterende, også når det handler om at identificere løsninger, som kan forbedre byggeriets miljøpåvirkninger i såvel opførelses- som driftsperioden.

Kvalitet

Vi har fokus på at aflevere mangelfrit byggeri af høj kvalitet til aftalt tid og til aftalt pris. Derfor arbejder vi med et afprøvet og anerkendt it-system, RIB Capture, som kan håndtere kvalitetssikring, projektafklaringer, præmangler i processen og mangelafhjælpninger.

I tilfælde af mangler eller svigt ved egenproduktion eller underentreprenørers arbejde iværksætter vi straks afhjælpning, som byggelederen følger op på hele vejen til slutkontrollen.

Kvalitetssikring er i Jakon A/S integreret som en naturlig del af hele byggeprocessen, og der udarbejdes altid en sagsspecifik kvalitetssikringshåndbog.