skip to Main Content

Botilbuddet Borgervænget (Hans Knudsens Plads)

Bygherre: Byggeri København (bestiller: Socialforvaltningen (SOF))
Byggeperiode: Marts 2018 – februar 2021
Arkitekt: Rørbæk og Møller Arkitekter A/S
Ingeniør: EKJ Rådgivende ingeniører A/S
Entrepriseform: Totalentreprise i det strategiske partnerskab DSP Plus
Omfang: 1247 m2

Helhedsorienteret udvidelse af højprioritets botilbud

DSP PLUS har i et tillidsbaseret samarbejde med Byggeri København, gennem nænsom og koordineret renovering og ombygning, udvidet Botilbuddet Borgervænget med 17 nye lyse og velfungerende højprioritets pladser på bygningens 3.sal, alt imens de omkringliggende eksisterende botilbud og de øvrige borgertilbud i den godt 7.000 m2 store multifunktionelle bygning, fortsat var i drift.

Den 5 etager høje funktionalistiske gule teglstens ejendom på Hans Knudsens Plads 3, er oprindeligt opført som Ortopædisk hospital i 1935, og fungerer i dag som et multifunktionelt hus, med varierede tilbud til borgerne i Københavns kommune, herunder det socialpsykiatriske botilbud Borgervænget beliggende på 2. og 3.sal i den sydvendte frontbygning.

Socialforvaltningen (SOF) har i 2018 hos Byggeri København (ByK) bestilt en udvidelse, renovering og ombygning af botilbuddet Borgervænget med etablering af i alt 17 nye pladser inden for de bestående fysiske rammer af 3.sal, således at det eksisterende botilbud på 2.sal udvides til i alt 37 pladser.

Højprioritets pladser til tiden gennem tidlig inddragelse

Projektets rettidige gennemførelse har fra start haft høj prioritet, for at imødekomme et øget behov for flere botilbudspladser til unge med sindslidelse, herunder SOF’s forpligtigelse til at tilvejebringe pladser til unge, der står på venteliste.

Der har således været stort fokus på at gennemføre ombygningen til tiden,- et mål vi b.la. har opnået gennem tidlig inddragelse af de udførende, og god og opfølgende dialog imellem alle aktører i DSP PLUS, så projektløsninger, byggemetoder og processer er afstemt og tilpasset den aftalte tidsplan.

Vi har dertil fra start haft fokus på rettidig afklaring af SOF’s behov og projektbeslutninger gennem en grundig og involverende brugerdialog. Vi har løbende understøttet vores anbefalinger med økonomiske beregninger og relevante referencer, 3D visualiseringer, materiale og farveprøver, så abstraktions-niveauet er nedbragt og bygherre og brugere har haft mulighed for at undersøge alternative løsninger i 1:1 som grundlag for beslutninger og kontinuerlig projektfremdrift.

Den arkitektoniske tilgang understøtter målgruppen

Målgruppen for botilbuddet er unge mellem 18 og 30 år, som på grund af sindslidelse og vidtgående komplekse psykosociale problemstillinger, herunder blandt andet misbrug, har behov for støtte og træning i, at udvikle deres færdigheder og øge læringen i, at mestre deres eget liv.

Gennem renoveringen og ombygningen har vi i tæt samarbejde med SOF taget udgangspunkt i en nutidig pædagogisk tilgang til beboernes træning. Den fysiske indretning, er således udført med fokus på at understøtte den psykiske heling, og påvirke både beboernes og personalets velvære og oplevelse af hjemlighed og tryghed i de fysiske rammer.

Dette er bl.a. udtrykt gennem god udnyttelse af dagslyset, farvesætningen, en rumstemning præget af et gedigent og naturligt materialevalg og et forbedret akustisk indeklima gennem lydisolering og akustisk regulering, som tilgodeser beboernes følsomhed overfor andres støjende adfærd.

Personalets sikkerhed er videre tilgodeset gennem forbedret logistik og overskuelighed i indretningen. Gangarealerne kan f.eks. underinddeles i mindre enheder, for et mere roligt miljø, samt kortere afstande i forbindelse med flugt.

Ved brug af glasdøre til fællesarealerne er der sikret et godt overblik, der samtidigt giver beboerne mulighed for at til- eller fravælge at gå ind i et fællesrum, alt efter om rummet indbyder til ro eller fællesaktiviteter.

Bæredygtig, bevarende og helhedsorienteret tilgang

Vi har sammen med den øvrige projektgruppe; ByK, SOF og KEID haft som mål at gennemføre projektet ud fra en helhedsorienteret tilgang, hvor bygningens anvendelse som botilbud fremtidssikres gennem etablering af en tidssvarende og energibesparende projektløsning, hvor udnyttelsen af de passive tiltag, der er givet via bygningens hovedgeometri optimeres.

Vi har således taget udgangspunkt i at forlænge bygningens levetid ved at fjerne tidligere tiders uhensigtsmæssig indretning og nedslidte overflader og indfri potentialet i de blivende arkitektoniske værdier, som de ses afspejlet i bygningen hovedgeometri og interiør med generøse vinduesformater og en loftshøjde på over 3 meter.

Rumdisponeringen udnytter på bedste vis det naturlige lysindfald med placering af de primære fællesfunktioner i sammenhæng med store sydvendte altaner, så alle beboere og personalet kan få glæde af adgangen til det fri.  Fleste mulige boliger er placeret med orientering mod syd, øst og vest og minimalt indblik fra andre, så den hjemlige følelse øges. De meget høje gangarealer mod nord fungerer som fælles bevægelses- og opholdszone og bindeled mellem de enkelte funktioner. Bevægelseszonen udgør samtidigt botilbuddets tekniske livsnerve, hvor det nye gennemgående akustikregulerende loft og de punktvise opholdsnicher, skjuler de installationer, der forsyner boligernes nye toilet, bad og køkkener.

I forbindelse med nyindretningerne er belysningsanlægget udskiftet til LED belysning med dagslysstyring, og der er valgt vandbesparende sanitet og armaturer, der reducerer driftsomkostningerne og understøtter en miljøvenlig brugeradfærd.

Såvel de nye fælleskøkkener som køkkener i de enkelte boliger er indrettet, så der i køkkenet kan kildesorteres i affaldsfraktioner. Indeklimaet er forbedret med etablering af ventilationsanlæg med energibesparende varmegenvinding for værelser og køkkener samt fælles områder.

Rentabiliteten af de gennemførte energitiltag er endvidere holdt op mod hensigtsmæssighed i forbindelse med den konkrete byggesag iht. Københavns Kommunes retningslinjer.

Etapevis udførelse og genhusning har minimeret gener

Projektet er gennemført i to etaper, hvilket har muliggjort en rokadevis genhusning af 2. sals beboere, således at der ikke har boet nogen direkte under den enkelte etape på tredje-salen, mens ombygningerne har fundet sted.

Under selve udførelsen har vi været i tæt kontakt med botilbuddets ledelse og ansatte og dermed medvirket til en god og tillidsfuld koordinering af bygningsarbejderne og varsling af de gener, der naturligt opstår i forbindelse med bygningsarbejder, når de er helt tæt på.

I overensstemmelse med partnerskabsværdierne er ombygningen udført i tæt koordinering mellem de forskellige faggrupper. I takt med at nedrivningen skred frem, stødte vi på udfordringer som øget sanering og specielle føringsveje. Løsninger på de reelle udfordringer blev fundet på stedet ved godt samarbejde mellem håndværkere og rådgivere, hvorved unødig forlængelse af vores ophold i byggeriet blev undgået.