skip to Main Content

Grøndalsvængets Skole

Bygherre: Byggeri København (ByK)
Byggeperiode: 2016 – 2019
Arkitekt: JJW  Arkitekter
Ingeniør: Lemming & Eriksen
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfang:  10.000 m²

Hent reference

Præmieret ombygning, renovering og udvidelse

Grøndalsvængets Skole er beliggende i det københavnske nordvest­kvarter, grænsende op til Borups Allé, og få hundrede meter fra Fuglebakken Station. Kombinationen af entreprisens omfang og befolkningstætheden i området gjorde, at Jakon arbejdede tæt sammen med bygherren vedrørende logistikken i udførelsesfasen.

Den eksisterende hovedbygning fra 1924 blev omdisponeret og helhedsrenoveret. Hovedbygningen består af ca. 5.000 m² etageareal fordelt på 4 etager.  Arbejdet omfattede en udvidelse af de nuværende klasseværelser, ombygning af de eksisterende gymnastiksale samt en generel opgradering af de indvendige overflader og klimaskærmen. Desuden blev der opført ca. 5000 m² nye bygninger.

Nybyggeri
Der blev etableret to nye bygninger på grunden; en idræts- og musikbygning på ca. 2.000m² og en indskolingsbygning på ca. 3.000 m². Begge nybygninger blev opført som en ”fortættet længestruktur” i 2 etager med sadeltag. Bygningerne er udført som tunge bygninger med råhus i beton og formur i tegl. Vinduerne er udført som træ/alu lavenergivinduer med automatisk solafskærmning. Sadeltagene er beklædt med stålplader, og der er etableret ovenlys på udvalgte steder i begge bygninger. På udskolingsafsnittet er der udført en tagterrasse på ca. 200 m² med udgang fra tagetagen.

Den nye indskolingsbygning er forbundet til den eksisterende hovedbygning via en ny gangbro i 1. sals niveau.

Udearealer
Sporudvidelsen indeholdt også en opgradering af ca. 10.000 m² udearealer.

Skole i drift
Skolen var i drift under hele byggeperioden, og byggeriet blev udført i to etaper. Under byggeperioden blev eleverne genhuset i opstillede pavilloner på grunden. Genhusningen var ikke en del af hovedentreprisen, men Jakon var med til at planlægge og koordinere genhusningen, herunder ombygning/tilpasninger af byggepladsen.

Commissioning
Der blev udført performancetests og commissioning på byggeriet for at sikre fuld funktionsduelighed af installationer og et indeklima af høj kvalitet. Projektet er gennemført med en fulddækkende commissioningproces, hvor Jakon og underentreprenører deltog i koordinerende aktiviteter med øvrige fag og bygherreleveranceentreprenører, commissioninggruppen samt KEjd driftspersonale for at sikre og dokumentere anlæggenes samlede korrekte funktion og ydeevne.

3D BIM
Jakon har på denne sag brugt Revit til at håndtere 3D BIMmodeller og IFC-filer på byggepladsen. Modellerne er blandt andet brugt til mængdeudtræk og målsætning af tegninger. Tegninger blev opdateret, når der kom ændringer i funktionsudbud, og As-built tegninger blev afleveret som 3D tegninger.

Tagkonstruktion, rampe og ovenlysvinduer
Tagkonstruktionen blev totalrenoveret over to gange 30 dage med 30 dages mellemrum fra afslutningen af første etape til hultagningen på anden etape. Dette betød, at driften i mellemtiden kunne flytte fra den ene til den anden bygning og herved blev balancen mellem drift og renovering holdt intakt.

Indvendig komplettering
Ud over klasselokaler og gymnastiksale omhandlede ombygningen også flere toiletkerner, trappeopgange, flexrum, faglokaler med specifikke krav til renhed og luftskifte og et større kantine/køkkenområde

Jakon egenproduktion
Bestod af: tagkonstruktion, lette ydervægge, lette indervægge, faste pladelofter, lette dækkonstruktioner, trappekonstruktion og rampe samt ovenlysvinduer.

Præmieret byggeri
Projektet fik i 2020 København Kommunes bygningspræmie med følgende begrundelse:
“Grøndalsvængets Skole er valgt, fordi det er et imødekommende og robust byggeri af høj arkitektonisk kvalitet.”